polityka prywatności

Cześć! Skoro tu jesteś, to dla nas jasny znak, że cenisz swoją prywatność. Szanujemy to i dlatego zebrałyśmy w jednym miejscu zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://czarymarki.pl i sklepie internetowym pod nazwą https://sklep.czarymarki.pl.

Zapoznając się z niniejszym dokumentem, dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane są zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jaki sposób są chronione, a także dowiesz się o wielu innych ważnych kwestiach. Odwagi i miłego czytania!

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2023

informacje wstępne

 1. Każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki prywatności i plików cookies, ponieważ korzystanie z bloga i strony internetowej https://czarymarki.pl oraz sklepu internetowego pod nazwą https://sklep.czarymarki.pl oznacza akceptację poniższych warunków.
 2. Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Magdalena Baran-Bagińska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CZARY MARKI Magdalena Baran-Bagińska z miejscem wykonywania działalności w Krakowie (30-698) przy ul. Merkuriusza Polskiego 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod numerem NIP 6792987627, REGON: 522491436.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z postanowieniami polityki prywatności, ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@czarymarki.pl.

podstawowe definicje

Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi zarządza Stroną oraz ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, jak również na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, numer identyfikacyjny, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innej podobnej technologii; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii.

Pliki cookie – popularnie zwane ciasteczkami – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być np. telefon komórkowy, laptop, tablet.

Wykorzystywanie plików cookie innych niż niezbędne pliki cookie oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tychże plików jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe typy plików cookie:

 • niezbędne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczenia Użytkownikowi usług oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Za pośrednictwem Serwisu niezbędne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora;
 • funkcjonalne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania Serwisu do dokonanych przez Użytkownika wyborów np. w zakresie ustalenia preferencji językowych. Za pośrednictwem Serwisu funkcjonalne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
 • analityczne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu pozyskania m.in. informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu analityczne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
 • marketingowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika. Za pośrednictwem Serwisu marketingowe pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
 • wydajnościowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajnościowych Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu wydajnościowe pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora.
 • inne pliki cookie – Administrator wykorzystuje również inne pliki cookie, które nie mają charakteru niezbędnego. Są to między innymi pozostałe pliki cookie mediów społecznościowych.

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Polityka prywatności – niniejszy dokument.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Serwis – strona internetowa pod adresem https://czarymarki.pl oraz wszystkie jej podstrony.

Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń, produktów i innych materiałów zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.

Informacje Anonimowe – informacje, które są gromadzone przez zewnętrzne narzędzia, nie mają charakteru danych osobowych i same w sobie nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Informacje Anonimowe przetwarzane są przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności, a także wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami oraz personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

Newsletter lub usługa Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora.

Umowa usługi Newsletter lub Umowa Newsletter – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach, np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, czy też w celu kontaktu z Użytkownikiem.

użytkownicy

 1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.
 2. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik:
 • powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. Administrator jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.

dane osobowe

 1. Administratorem strony i danych osobowych jest Magdalena Baran-Bagińska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CZARY MARKI Magdalena Baran-Bagińska z miejscem wykonywania działalności w Krakowie (30-698) przy ul. Merkuriusza Polskiego 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod numerem NIP 6792987627, REGON: 522491436.
 2. W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych została podjęta decyzja o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w danej sytuacji nie jest to obowiązkowe. Z tego względu Administrator samodzielnie wykonuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.
 3. Na stronie zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik poda sam i z własnej woli. Wyjątkiem są dane zbierane automatycznie przy pomocy plików cookies oraz dane logowania, które gromadzone są w przypadku gdy Użytkownik: rejestruje konto użytkownika, składa zamówienie, przesyła reklamację lub odstępuje od umowy, zapisuje się do newslettera, dodaje komentarz lub opinię, kontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej, obserwuje profile w mediach społecznościowych lub wchodzi w interakcję z treściami publikowanymi w mediach społecznościowych.
 4. Podczas wizyty na stronie część informacji może być również automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzysta Administrator, np. mechanizm strony i systemu newsletterowego gromadzą adres IP oraz informacje na temat aktywności Użytkownika w odniesieniu do treści przesyłanych do niego w ramach newslettera (np. otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.), a także narzędzia zewnętrzne wykorzystujące pliki cookies (szczegółowo opisane w dalszej części polityki prywatności), które gromadzą Informacje Anonimowe związane z działaniami podejmowanymi w ramach Strony.
 5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej polityki. Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym również jest mowa w dalszej części polityki prywatności.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nieudostępnienie danych oznaczonych przez Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia celu lub podjęcia określonych działań. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i w takiej sytuacji przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 7. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Informacje o Użytkowniku przetwarzane są przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych.

współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych Użytkownika są:
 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland;
 • Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, County Dublin, Ireland;
 • Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia;
 • Zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa;
 • OVH Sp. z o.o.; ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław;>
 • WordPress.org;
 • MailerLite Inc. 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States;
 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Varius Tax Monika Utracka Al. Płk. W. Beliny – Prażmowskiego 14a/1, 31-514 Kraków;
 • Asana Inc. 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States;
 • Zencal sp. z o.o. ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków;
 • Urzędy (np. Urząd Skarbowy);
 • Pozostali zleceniobiorcy lub podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
 1. Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych. W ramach Serwisu wykorzystywane są również wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych.

cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
 • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych, reklamowych lub innych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • możliwość komentowania w Serwisie wpisów blogowych;
 • możliwość wydawania opinii o produkcie lub usłudze;
 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość – w zakresie danych osobowych innych niż dane osobowe zwykłe; 
 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych;
 • kierowania reklamy na stronie internetowej;
 • możliwość udziału w webinarze lub szkoleniu online;
 • wysyłania newslettera – w zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
 • udzielenia rabatu, przekazywania kodów rabatowych, informowania o promocjach i ofertach;
 • wysyłania ofert Administratora.
 1. Z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
 • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie oraz usługi newsletter; >
 • dostarczania treści cyfrowych;
 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość; 
 • przesyłania oferty usług lub produktów Administratora;
 • przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia, wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy;
 • założenia i zarządzania kontem Użytkownika dostępnego w Serwisie;
 • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 1. Z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
 • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych.
 1. Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
 • tworzenia baz danych;
 • obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą “czarymarki”, konta na portalu TikTok pod nazwą „czarymarki”, konta na portalu Twitter “Czary_Marki”, konta na portalu Pinterest “czarymarki”, kanału na portalu YouTube “Czary Marki”, obsługi strony internetowej w portalu Facebook pod nazwą “Czary Marki”, obsługi strony internetowej w portalu LinkedIn pod nazwą “Czary Marki” i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;
 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych;
 • kierowania reklamy na stronie internetowej; 
 • kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera; 
 • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
 • badania skuteczności realizowanych kampanii sprzedażowo-reklamowych; 
 • kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie lub usłudze;
 • przechowywania nieopłaconych zamówień;
 • ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, sposobu korzystania z konta, preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych. Na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądane informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;
 • prawo żądania sprostowania danych – Użytkownik ma prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne; 
 • prawo otrzymania kopii danych – Użytkownik ma prawo uzyskania kopii przetwarzanych danych osoby;
 • prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:
  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  – osoba, której dane dotyczą, nie chce usunięcia danych;
  – dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy;
  – osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie;
 • prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo, aby Administrator w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej zgody, wydał dane osobowe w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. W ramach tego uprawnienia istnieje możliwość żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia technicznych możliwości po stronie Administratora i wskazanego podmiotu; 
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celach marketingowych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celu innym niż cel marketingowy – Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;
 • prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • prawo do wniesienia skargi – Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Uprawnienia Użytkownika nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@czarymarki.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Merkuriusza Polskiego, nr 2, 30-698 Kraków, wskazując zakres swoich żądań.

odbiorcy danych osobowych

 1. Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznym, księgowemu oraz bankom i operatorom płatności.
 1. Do głównych odbiorców danych należą:
 • Zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – dostawca hostingu, który przechowuje dane osobowe na serwerze;
 • OVH Sp. z o.o. ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław – dostawca domeny, który umożliwia zarządzanie nią oraz serwerem pocztowym;
 • MailerLite Limited Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera;
 • Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajdują się profil społecznościowy na platformie Instagram, strona internetowa (fanpage) na platformie Facebook, narzędzie Meta Pixel;
 • TikTok Technology Ltd. 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na TikTok;
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na LinkedIn;
 • Google Ireland Ltd. Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się kanał na YouTube; 
 • Twitter Dublin The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na Twitterze;
 • Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na platformie Pinterest oraz usługę Pinterest Pixel;
 • HotJar Ltd. St. Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta – podmiot zapewniający narzędzie analityczne HotJar;
 • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie do analizy statystyk (Google Analytics) oraz narzędzie do reklam (Google Ads);
 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Varius Tax Monika Utracka Al. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 14a/1, 31-514 Kraków – podmiot zapewniający obsługę księgowo-podatkową;
 • Zencal sp. z o.o. ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków — podmiot, który zapewnia platformę do rezerwacji terminów spotkań online.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym obowiązek przekazania informacji do właściwych organów administracyjnych lub organów ścigania.

przekazywanie danych poza EOG

 1. Poziom ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej różni się od tego poza obszarem EOG. Administrator współpracuje z podmiotami zarówno na terenie EOG, jak i poza nim.
 2. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, głównie w sytuacji korzystania z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W takiej sytuacji dostawcy usług posiadają oddziały lub spółki zależne na terenie EOG. Dodatkowo stosowane są mechanizmy prawne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim stosowane są mechanizmy zgodności (np. wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy, międzynarodowe normy certyfikacyjne) lub standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską przewidziane w art. 46 RODO. Ta decyzja ma zastosowanie w przypadku krajów trzecich objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Dane osobowe mogą być również przekazywane poza obszar EOG na podstawie zgody Użytkownika.
 3. Więcej informacji na temat zasad przekazywania danych poza EOG znajdziesz tutaj.

okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym:
 • dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter – przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody;
 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą formularza komentarzy – przez okres istnienia Serwisu;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą formularza opinii – przez okres istnienia Serwisu;
 • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności tych aplikacji – przez okres istnienia stron firmowych lub kont na danym portalu społecznościowym;
 • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
 1. Dane osobowe Użytkownika będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania usługi czy zrealizowania zamówienia.

zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

 1. Administrator analizuje dane osobowe subskrybentów newslettera, historię otwierania i przeglądania newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych w ramach Serwisu, historię aktywności na profilach mediów społecznościowych na platformach Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, Twitter, LinkedIn. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Analiza danych nie wywołuje jednak skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika, w tym jego prawa lub wolności.
 2. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.

pliki cookie oraz podobna technologia

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji, zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem, badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych, łączenia z portalami społecznościowymi, prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie określonych plików cookie.
 3. Konsekwencją zaakceptowania plików cookie jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą Użytkownik nie ma kontroli.
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie.
 • Zarządzanie plikami podczas pierwszej wizyty w Serwisie – Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. W ramach komunikatu Użytkownik ma możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki cookie;
 • Usuwanie plików cookie z urządzenia – Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na urządzeniu końcowym. W tym celu Użytkownik powinien wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób Użytkownik usuwa wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy mieć świadomość, że w ten sposób można utracić zapisane informacje (np. dane do logowania);
 • Uniemożliwienie przechowywania plików cookie – Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Ponieważ pliki cookie stosowane są również do zapamiętywania preferencji Użytkownika dotyczących plików cookie, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookie na urządzeniu końcowym, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część treści udostępniana przez Administratora może być niewidoczna;
 • Tryb incognito – Użytkownik ma możliwość korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookie zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki;
 • Inne urządzenia – w przypadku użycia przez Użytkownika innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie preferencji w zakresie plików cookie.

wykorzystywane narzędzia i funkcjonalności

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym stworzonego Serwisu

 • Formularz kontaktowy – Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Formularz – komentarze – Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość pozostawienia komentarza w Serwisie. Korzystanie z formularza – komentarze nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania nazwy, adresu e-mail, witryny w przeglądarce oraz treści komentarza.
 • Formularz – opinie – Administrator zapewnia klientowi możliwość pozostawienia opinii w Serwisie. Korzystanie z formularza opinii nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza klient zobowiązany jest do podania nazwy, adresu e-mail, witryny w przeglądarce oraz treści komentarza.
 • Formularz zamówienia w Sklepie – Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość złożenia zamówienia w sklepie. Składając zamówienie w sklepie dostępnym w Serwisie Użytkownik musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, a dodatkowo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: firmę, NIP oraz telefon. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia Umowy, a także realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń podatkowo-księgowych oraz rozpatrywania roszczeń.
 • Media społecznościowe – Administrator posiada profile społecznościowe na portalu Facebook, Instagram oraz TikTok. Dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi profilami, komunikowania się z Użytkownikiem, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, jak również w celach statystycznych i analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności w ramach profilu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Zasady panujące na portalach społecznościowych są ustalane przez Administratora, jednakże zasady korzystania z danego portalu społecznościowego wynikają z regulaminów oraz zasad społeczności tychże platform. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z obserwowania profilu Administratora w każdej chwili. Istnieje również możliwość blokady danego konta, w tym profilu Administratora. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przez Administratora platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że żadne treści tworzone przez Administratora nie będą wyświetlane Użytkownikowi. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny. Administrator przetwarza ogólnodostępne dane osobowe Użytkowników takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na profilach, zostały oznaczone jako publiczne lub udostępnione Administratorowi przez Użytkownika. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez właścicieli portali społecznościowych na warunkach zawartych w regulaminach tychże platform.
 • Wtyczki społecznościowe – Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, TikTok oraz Instagram. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego. Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Użytkownik podejmie aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Użytkownik zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie. Od momentu kliknięcia danej wtyczki przez Użytkownika, jego dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego. Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy Użytkownik posiada konto w danym portalu społecznościowym lub czy Użytkownik jest zalogowany. W przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Użytkownika konta (profilu).
 • Newsletter – Administrator przetwarza dane osobowe subskrybentów w postaci imienia oraz adresu e-mail. W formularzu zapisu na newsletter pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera. Subskrypcja newslettera oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także przekazywania informacji handlowych. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera. W każdej chwili subskrybent może wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera. System mailingowy wykorzystywany przez Administratora do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Użytkownika działania związane z przesyłanymi do Użytkownika wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd. Administrator używa usług MailerLite do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników przy użyciu standardowych technologii, aby pomóc Administratorowi monitorować i ulepszać newsletter. W związku z wykonywaniem usług do wysyłki newslettera, Administrator wykorzystuje pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.
 • Narzędzia statystyczno-analityczne – Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia statystyczno-analityczne:
  Google Analytics – Administrator wykorzystuje w Serwisie w celach analitycznych usługę Google Analytics. W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie adres IP użytkownika jest na terytorium EOG skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta; przeglądane podstrony w ramach Serwisu; czas spędzony w Serwisie i jego podstronach; przejścia pomiędzy podstronami Serwisu; źródło, z którego Użytkownik przechodzi do Serwisu.
  Pixel Meta (poprzednio Pixel Facebooka) – Administrator wykorzystuje w Serwisie w celach marketingowych usługę Facebook Pixel, który umożliwia śledzenie skuteczności reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy Użytkownicy odwiedzający Serwis zostali przekierowani na stronę Serwisu po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”). W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Meta dotyczące usługi Pixel Meta.
  Pinterest Pixel – Administrator wykorzystuje w Serwisie w celach marketingowych usługę Pinterest Pixel, który umożliwia śledzenie skuteczności reklam na platformie Pinterest dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy Użytkownicy odwiedzający Serwis zostali przekierowani na stronę Serwisu po kliknięciu reklamy na Pintereście (tzw. „konwersja”). W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Pinterest dotyczące usługi Pinterest Pixel.
  Pixel TikTok – Administrator wykorzystuje w Serwisie w celach marketingowych usługę Pixel TikTok, który umożliwia śledzenie skuteczności reklam na platformie TikTok dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy Użytkownicy odwiedzający Serwis zostali przekierowani na stronę Serwisu po kliknięciu reklamy na TikToku (tzw. „konwersja”). W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy TikTok dotyczące usługi Pixel TikTok.
  HotJar – Administrator wykorzystuje w Serwisie narzędzie analityczne HotJar, aby lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników oraz optymalizować usługi. HotJar to usługa technologiczna, która zbiera informacje, ile czasu Użytkownicy spędzają na poszczególnych stronach, jakie hiperłącza klikają w Serwisie, jakie treści podobają się im w Serwisie, a jakie nie itd. HotJar używa plików cookie i innych technologii do gromadzenia tych danych. Obejmują one adres IP urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (wyłącznie kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny.
  Statystyki dostępne w portalach społecznościowych – Administrator wykorzystuje dostępne na profilach społecznościowych tj. Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, TikTok, LinkedIn funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali.

działalność w social mediach

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronie fanpage pod nazwą Czary Marki pod adresem URL https://www.facebook.com/czarymarki w serwisie Facebook (zwanych dalej jako Fanpage) jest Administrator.
 2. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, z zastrzeżeniem, że zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.  Użytkownik może w każdej chwili przestać obserwować Fanpage, jednak w takiej sytuacji Administrator nie będzie wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z Fanpage.
 3. Administrator widzi publicznie dostępne dane osobowe umieszczane przez Użytkownika na jego profilach społecznościowych. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych, dokonywane jest przez portale społecznościowe i na warunkach zawartych w ich regulaminach.
 4. Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, czy też nauczycielom obsługującym poszczególne kursy online, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka.
 7. Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika). Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.
 8. Powyższe zasady związane z danymi w ramach portalu Facebook stosuje się również do portalu Instagram.

prawa autorskie

 1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.
 4. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.
 5. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce użytkownika; język; godziny dostępu oraz adres; strony, z której użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie, jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco analizuje czy dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy działają na zlecenie Administratora.

zmiany polityki prywatności

 1. Administrator dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania.
 2. Administrator zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.
 3. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest publikowana w Serwisie.
 4. Data publikacji: 06.01.2023